drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Stanisław, Konstanty Madaliński

*06-11-1871 Potarzyca 
(data i miejsce urodzenia)
+24-10-1937 Poznań /Mączniki/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
z parafii ...:
56889 (Potarzyca)
1871.6/11. * (P.), ch. 21., Stanisław Konsanty, s. poprz. G. Madalińskich [Józefa Madalińskiego i Korduli Sośnickiej] pos. P. -- Djonizy Brodniewicz i Florentyna Kucharska
z archidiecezji . . .:
Stanisław (Stanisław Konstanty), syn Józefa i Sośnickiej, ur. w Potarzycy 1871.6/XI. r. (LB Potarzyca), właściciela Dębicza z folwarkiem Brzeziak w pow. średz. (695 ha), kupił 1907 r. od Krzysztoporskiego Dobczyn (ok. 1.300 m.m.) p. śrem. (Dz. P.). Kawaler orderu Pol. Rest., umarł w Poznaniu 1937.24/X. r., pochowany w Mącznikach (ib.)
działalność:
Równocześnie, oprócz zarządzania majątkiem, Stanisław energicznie włączył się w lokalną działalność społeczną.. Bodajże jego pierwszą funkcją społeczną było administrowanie średzkim Domem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Szaryt­ki). Współpraca z siostrami trwała bardzo dłu­go i była różnorodna. Gdy postanowiły one wybudować w Środzie nowy szpital przy obec­nej ulicy Żwirki i Wigury, powołano Caritas, który miał wspomagać tę inicjatywę. W tej organizacji aktywnie, obok innych okolicznych ziemian (hr. Bniński, hr. Mańkowski, Stablewski) działał Stanisław Madaliński. Po wybudo­waniu i uruchomieniu szpitala wszedł on w skład jego pierwszej Rady Nadzorczej. Oprócz nie­go działali w niej Ignacy hr. Mielżyński z Iwna, ksiądz prałat Okoniewski z Bnina, ksiądz kanonik Poturalski z Winnej Góry i Kazimierz Kubicki ze Środy. Po śmierci ojca Stanisław przejął po nim także funkcję członka Rady Nadzorczej Ban­ku Ludowego w Środzie. Piastował ją aktywnie i bardzo długo.Znaczącą firmą w Środzie, założoną na koniec 1912 roku, była Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa,,Rolnik". Ta duża spółdzielnia zajmowała się skupem i sprzedażą artykułów rolnych. Stanisław Madaliński należał do czołowych dzia­łaczy w tej bardzo przydatnej firmie. Angażo­wał się on również w budowę i rozbudowę średzkiej kolejki wąskotorowej, której trasa przebiegała przecież przez Dębicz.
Pod koniec I wojny światowej zaczęto tworzyć różne nowe instytucje polskie. W Środzie już na przełomie października i listopada 1918 r. utworzono Radę Ludową. Do czołowych dzia­łaczy tej instytucji, mającej charakter polskiej władzy wykonawczej na terenie formalnie wciąż pruskim, znowu należał St. Madaliński. Wkrótce postanowiono zorganizować w Poznaniu ważne obrady Polskiego Sejmu Dzielni­cowego. Odbył się on w dniach od 3 do 5 grud­nia 1918 r. Wcześniej na licznym wiecu w Śro­dzie wybrano 20 delegatów reprezentujących całą polską ludność w powiecie (jeden delegat reprezentował około 2,5 tysiąca mieszkańców). Jednym z tych delegatów był także Stanisław K. Madaliński. W czasie powstania wielkopol­skiego rodzina Madalińskich bardzo wspoma­gała polskich żołnierzy pod względem zaopa­trzenia w żywność.
Po wybiciu się Polski na niepodległość, ak­tywność S. Madalińskiego jeszcze wzrosła. Wszedł on w skład pierwszego Wydziału Po­wiatowego, utworzonego na początku 1919 r. Wydział ten był najwyższą władzą samorzą­dową w powiecie.
W roku 1920 kilku działaczy z powiatu średzkiego (A. Bniński, A. Woźny, St. Mada­liński) przystąpiło do założenia w Środzie To­warzystwa Akcyjnego Przędzalnia i Tkalnia. Początkowy kapitał w wysokości 2 milionów marek polskich, wkrótce podniesiono do 25 milionów. Nowa fabryka, zatrudniająca 40 osób, ruszyła w maju 1921 roku i w następnym wy­produkowała 41 tysięcy metrów płótna. Nie­stety, na skutek szalejącej inflacji i braku środków finansowych, fabryka ta w 1925r. upadła.
W 1921 r. podjęto w Środzie inicjatywę budowy tanich domów mieszkalnych. W tym celu utworzono Spółkę Ziemską. I znów na czele tej instytucji stanęli A. Bniński jako prezes i Sta­nisław Madaliński w roli wiceprezesa. Spółka ta nabyła tereny w rejonie ulic Kościuszki i szosy kórnickiej i rozpoczęła budowy. Dużo czasu poświęcał St. Madaliński naj­większej fabryce w Środzie czyli Cukrowni, gdzie przez wiele lat był znowu Prezesem Rady Nadzorczej.
W okresie międzywojennym, za swe zasługi dla kraju, Stanisław Madaliński otrzymał szereg odznaczeń państwowych, w tym wprowadzony w 1921 r. ważny Order Odrodzenia Pol­ski (Polonia Restituta).
Multimedia:
 
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C